แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

อัปเดทข่าวสาร ACC MOE

NEWS & UPDATE

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ศปท.ศธ. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน ด้านการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศปท.ศธ. จัดประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของหน่วยงาน สังกัด สป.ศธ….

รายละเอียด
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกลุ่มงานป้องกันและปราบปราม

Top